แแดินแดนที่เราไม่เคยรู้จัก ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย

ดินแดนที่หนึ่ง–โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพาการใช้พลังงานถ่านหินและน้ำมันสูงถึง 60%

ดินแดนที่เราไม่เคยรู้จัก

ข่าว อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวได้ในปี 2591 จีดีพีจะเสียหายไปถึง 43.6% เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ธปท.ในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการในภาคการเงิน ข่าวการเงิน จึงได้กำหนดทิศทางและบทบาทของภาคการเงินให้สามารถตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เช่น ให้มีบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ การทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (taxonomy) การจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบเข้าถึงได้ และมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงิน เพื่อให้ประเทศไทยมี ข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ร่วมกันทั้งในและนอกภาคการเงิน สิ่งที่รออยู่ ณ ดินแดนใหม่ ภาครัฐสามารถดำเนินนโยบายได้ตรงจุด สามารถเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจต่างๆได้ดียิ่งขึ้น โดยมี Thailand Taxonomy เป็นมาตรฐานกลาง